Általános Szerződési Feltételek

Az Organic Cleaner Tisztitó szolgáltatásokat működtető Rationell Mix Kft. továbbiakban: OCT Általános Szerződési Feltételei.

Jelen ÁSZF az OCT és a Megrendelő között létrejövő szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

1. A szerződéskötés és a teljesítés helye
A szerződéskötés és a teljesítés helye a megrendeléskor leadott szállítási cím (ahol az OCT képviselője a Megrendelőtől átveszi a szolgáltatás tárgyát, és vállalja a szolgáltatás elvégzését).

2. Az OCT által végzett szolgáltatások és áraik
2.1 Az OCT által végzett aktuális szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatások aktuális árait, azok elvégzésének vállalt határidejét, továbbá a tárolási díjat az OCT weboldalán feltüntetett árlista tartalmazza.

2.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket az OCT kizárólagosan jogosult meghatározni, továbbá ezeket (ár, határidő, szolgáltatás stb.) egyoldalúan módosítani, változtatni, ideértve az egyes szolgáltatásfajták megszüntetését is.

2.3 Megrendelő a megrendeléssel – a megrendelés napján az árlistán szereplő – aktuális szerződéses feltételeket elfogadja. Megrendelésnek minősül a megrendelési jegynek vagy szállítólevélnek (3.3 pont), vagy az azzal megegyező tartalmú nyugtának/számlának a Megrendelő által történő átvétele

3. A szolgáltatás megrendelése
3.1 A Megrendelő átadja a szolgáltatás tárgyát vegytisztítás, mosás, szőnyegtisztítás illetve ezeket kiegészítő szolgáltatások valamelyikének elvégzésére. Az OTC képviselője átveszi a tisztítandó ruhaneműt mennyiségre (mennyiségi átvétel), majd minőségi szemrevételezés (minőségi átvétel) után tájékoztatja a Megrendelőt az igényelt szolgáltatás teljesíthetőségéről.

3.1.1 Mennyiségi átvétel:

A szolgáltatás tárgyának átvétele a Megrendelő, vagy annak képviselője jelenlétében történik.

A mennyiségi átvétel történhet:

  • darabra
  • kilóra

3.1.2 Minőségi átvétel:

A minőségi szerinti átvétel szempontjai:

a szolgáltatás tárgyának jellemzői
a szolgáltatás tárgyának állapota
a szolgáltatás tárgyán észlelhető károsodások
3.2 Az átvételt követően az OCT közli a tisztítás várható eredményét és a vállalás feltételeit, azaz:

  • a szolgáltatás teljesítésének határidejét,
  • a szolgáltatás árát.

3.3 A Megrendelő szóbeli vagy írásbeli elfogadó nyilatkozata után történik a szolgáltatás elvállalása, a vállalási jegy, szállítólevél (vagy az azzal megegyező tartalmú nyugta/számla) elkészítése, mely az OCT és a Megrendelő közötti szolgáltatási szerződés megkötését jelenti.

A megrendelési jegy tartalma:

Az OCT neve, címe, adószáma
A szerződéskötés időpontja
A megrendelés azonosító száma
Az átvett ruhanemű megnevezése, darabszám
A szolgáltatás teljesítésének időpontja
A minőségi kikötések, észrevételek
A szolgáltatás ellenértéke.
Az átvételkor a vállalási jegyen fel kell tüntetni azokat a hibákat, amelyek a szolgáltatás elvégzését nem akadályozzák, a tiszta ruhanemű kiadásakor azonban reklamáció tárgyát nem képezhetik.

3.4 A szolgáltatás megtagadása:

Az OCT a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha

a termelési kapacitás vagy a technológiai feltételek hiánya ezt indokolja,
a szolgáltatás tárgya túlszennyezett, egészségre káros hatású, bűzös, undort keltő, vagy egyéb szennyezettségű,
a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a munka elvégzését,
a vállalás feltételeit a Megrendelő nem fogadja el.

3.5 Az OCT a megrendelt szolgáltatás elvégzése után a szolgáltatás tárgyát a megrendelési jegy, szállítólevél bemutatójának kiadja, a megrendelési jegyet, szállítólevelet bevonja. A megrendelési jegy bemutatóra szól, a szolgáltatás tárgyának átadásakor az OCT a tulajdonjogot nem vizsgálja. A tisztított ruhát egyéb textíliát annak a személynek adjuk ki, aki a megrendelési jegyet felmutatja a személyazonosság vizsgálata nélkül. Amennyiben a megrendelő észleli a megrendelési jegy elvesztését és ezt jelzi az OCT -nek / tételesen felsorolva és elmondva a tisztítandó ruhadarabok fajtáját, színét, méretét / akkor a személyazonosság igazolása után ki kell adni a ruhákat. Az OCT példányára rá kell vezetni az átvevő nevét, címét, személyazonossági igazolványának számát és az átvételt az átvevő aláírásával igazolja.

3.6 Az OCT által elvállalt szolgáltatásokat azok vissza szállításakor készpénzben vagy előre átutalással kell kifizetni.

3.7 A Megrendelő külön és előre közölt kérésére – a vállalkozási díj összegétől függetlenül – az OCT ÁFÁ-s számlát ad.

4. Az OCT felelőssége, szavatosság
4.1 Az OCT-nek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a rábízott dolgokat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki (általános szakmai elvárhatóság).

4.2 Az OCT vállalja, hogy az átvett ruhadarab (textília) épségének, tartósságának megőrzése érdekében a tisztítást a lehető legalacsonyabb hőfokon végzi el.

4.3 Az OCT a szolgáltatás során mindig a ruhadarabon (textílián) feltüntetett címke alapján jár el.

Megrendelőink tájékoztatására közöljük, hogy a kereskedelmi forgalomban két fajta címke használatos:

  • az összetételt feltüntető címke (pl.: pamut, gyapjú, selyem, poliészter/pamut, stb.)
  • a kezelésre vonatkozó címke. (a továbbiakban: KRESZ).

4.4 Amennyiben az OCT a megadott KRESZ előírásai szerint jár el, vagy a megadott KRESZ hibás, úgy az OCT kártérítési, szavatossági vagy jótállási felelősségét kizárja, ebben az esetben a Megrendelő panaszával, szavatossági vagy esetleges kártérítési igényével a termék gyártójához, forgalmazójához köteles fordulni.

4.5 Amennyiben a Megrendelő a KRESZ-től eltérő tisztítást javasol (pl. tollkabátnál a KRESZ nem javasolja a szárítást, de akkor meg belebüdösödik a toll), akkor csak a Megrendelő írásos, előzetes beleegyezésével mehet a KRESZ-től eltérő munka (ez történhet a Megrendelő jegyre történő rávezetéssel, vagy külön papíron).

4.6 Amennyiben nincs KRESZ a ruhadarabon (textílián) azt a megrendelőjegyen rögzíteni kell. KRESZ hiányában a beadott ruhadarabban (textíliában) keletkezett kárért a felelősséget a Megrendelő köteles viselni, felelősségét – amennyiben a megrendelő jegy tartalmazza a KRESZ hiányára vonatkozó utalást – a szolgáltatás megrendelésével vállalja. Az OCT felelősségét ebben az esetben csak akkor ismeri el, ha az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az OCT a megrendelés teljesítése során súlyosan hanyag módon, vagy szándékosan járt el és a károkozás ennek a következménye.

4.7 Az OCT hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba az OCT érdekkörében merült fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését, vagy a szolgáltatás árának visszaadását – kérheti.

4.8 Annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást az OCT végezte, a Megrendelő kötelezettsége. Erre való tekintettel az OCT a szavatossági jogokat csak akkor köteles kielégíteni, ha a textíliáról még nem távolították el az OCT azonosítási sorszámot tartalmazó vállalati jelzést.

4.9 Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), akkor ezért az OCT tartozik kártérítéssel. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha az árut az OCT az átadástól számított két hónapon belül nem adta vissza a Megrendelőnek, Megrendelő kérése ellenére.

4.10 Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő hibák, stb.), akkor az OCT felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a megrendelő. Ehhez az OCT esetleges szakvéleménnyel nyújt segítséget.

4.11 A felelősség megállapítása nyilvánvalóan alkalmatlan ruhadarab esetén:

Ha az OCT képviselője általában úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, (pld. az adott áru a tisztítást feltehetően rosszul tűri) erről köteles a Megrendelőt figyelmeztetni azzal, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén a ruhadarabban kár keletkezhet. Ha a Megrendelő a tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt a Megrendelő kockázatára – melynek tudomásul vételét írásban elismerte – kell a tisztítást elvégezni.

4.12 Az OCT nem vállal garanciát a gombokra, díszítőelemekre (törés, kifakulás, összeolvadás, alakváltozás, ragasztóanyag elengedése, cérnaszakadásból eredő elvesztés, gőz hatására kifakuló gombok, stb.).

4.13 Kártérítés

A kártérítés célja a ruhanemű tisztításba adása pillanatában fennálló értékének megtérítése. Ennek során az OCT a Megrendelő által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül benyújtott, az adott áru vásárlásáról szóló számlán szereplő összeget, számla hiányában a ruhanemű hasonló jellegű és minőségű, hazai gyártású, közepes árfekvésű értékét veszi figyelembe.

4.13.1 A kártérítés mértéke az áru árának:

  • 60 %-a, ha az árut három hónapon belül vásárolták
  • 40 %-a, ha az árut harminc hónapon belül vásárolták
  • 20%-a, ha az árut harminc hónapnál régebben vásárolták
   A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.

4.13.2 Ha egy együttes, vagy egy együttes egy része sérült meg vagy veszett el (három darabból álló összeállítás, női kosztüm, bútorszövet, ágynemű-garnitúra, stb.), akkor a teljes együttes utáni kártérítés abban az esetben lehetséges, ha az együttes minden egyes elemét leadták tisztításra.

Ellenkező esetben csak az átadott ruhadarab után jár kártérítés.

4.12.3 Megrongálódás esetén az OCT felelőssége az alábbi esetekben sem áll fenn:

Adagra mért fehérnemű, vegyes áruk esetén, amelyeket különböző módon kell tisztítani, mivel a tisztítás szétválogatás és ellenőrzés nélkül történik.

Darabra történő mosás esetén:

A kevert összetételű, összetételt feltüntető címkével el nem látott áruk,
Olyan áruk, amelyeket különleges kezelésben részesítettek, ám ezt az átadáskor nem jelezték,
A szemmel láthatólag nagyon kopott, az egyszerű mosást nem bíró áruk,
Az áruk nem textil anyagú részei.

5. Reklamációk
A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az OCT -el közölni, de legkésőbb a kiadástól számított 24 óra elteltével. Ruha elvesztéssel kapcsolatos vásárlói kifogást a kiadást és a boltból való távozást követően az OCT nem fogad el. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az OCT -nek és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni. Amennyiben a Felek között vitás annak eldöntése, hogy a hiba az OCT vagy a Megrendelő érdekkörében merült fel, úgy ezen kérdés tisztázása érdekében az OCT  szakértőt kérhet fel szakvélemény készítésére. A szakvélemény készítésére a Megrendelő az OCT -et nem kötelezheti és az OCT a szakvélemény elkészíttetését ilyen esetben is csak akkor biztosítja a saját költségén, amennyiben a Megrendelő előzetesen, írásban nyilatkozik arról, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

6.Tárolási díj felszámolása /késedelmes kiváltás/
A vállalási határidőt (napok v. Az órák számának megjelölésével) az árlista tartalmazza. Az OCT a vállalási határidő napját követő 7. naptári nap után – amennyiben Megrendelő az árut nem vette át – megkezdett napi alapú, tárolási díjat számít fel, amelyet Megrendelő az áru átvételekor köteles az OCT részére megfizetni. A Tárolási díj mértékét az árlista tartalmazza.

7. Át nem vett áruk őrzése
A szolgáltatás elkészültétől számított 2 hónapig köteles az OCT megőrizni a ruhadarabokat. A 2 hónapos várakozás után az OCT a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja vagy saját belátása szerint egyéb módon hasznosítja azokat.

8. A személyes adatkezelés szabályai
Az OCT a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében tartja nyílván, kezeli és ugyanilyen célból kerülnek adatfeldolgozásra is. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30.§ (a) pontja alapján, nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza.